Informacje urzędowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu sprzętu do organizacji imprez plenerowych ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego na rok 2015 formularz ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja z przebiegu konsultacji

Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w […]
Czytaj więcej…

Zawiadomienie o zawarciu umowy

W wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM, w dniu 17.11.2015 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako […]
Czytaj więcej…

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ. zawiadomienie o wyborze oferty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNA KSIĘGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury na w/ w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Wdowiak zam. Gorzyca. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Małgorzata Wdowiak spełnia oczekiwania wymagane do zatrudnienia na danym stanowisku […]
Czytaj więcej…