Informacje urzędowe

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – GZUKiM

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t. z […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania

o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin, 27.01.2016 r.

Informacja o I przetargu ustnym

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wiercieniu. Informacja o wyniku I przetargu Wiercień  

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie. zawiadomienie o wyborze oferty