Bilety dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

autobus-krzeczyn-malyOd 1 grudnia 2016 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Powiatu Lubińskiego objęci zostaną obowiązkiem posiadania biletów na przejazd powiatową komunikacją publiczną. Gmina Lubin zakupi miesięczne, imienne bilety dla uczniów w ramach realizacji Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń lub w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia przy ul. Władysława Łokietka 6a w pokoju nr 3.

Dokumenty dostępne są także na stronie internetowej pod adresem: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/.

Uczniowie, którzy przystępują do programu indywidualnie (tj. nie poprzez szkoły), składają wypełnione Wnioski w terminie do 21 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Za uczniów do 18 roku życia, wnioski mogą złożyć rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni albo kurator ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w realizacji „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin” zostały określone w uchwale Nr XXXIX/249/2016 z dnia 12 października 2016 r. ( Dz. U. Woj. Dol. Z 2016 r. poz. 4727).

Więcej informacji udzielają pracownicy referatu w pokoju nr 3 oraz telefonicznie pod nr: 76/84 03 181, 76/ 84 03 182 lub 76/84 03 148.