Bezpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Lubin nadal mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Porady i pomoc udzielane m.in. z zakresu prawa pracy, prawa karnego czy prawa ubezpieczeń społecznych można uzyskać w czterech punktach, które działają na terenie powiatu lubińskiego m.in. w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6a. System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje w całym kraju od 01 stycznia 2016 roku.

Z bezpłatnych porad prawnych skorzystać mogą kobiety w ciąży, seniorzy oraz młodzież, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a także osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, jak również osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Program jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy. Współpraca Gminy Lubin ze Starostwem Powiatowym, zaowocowała uruchomieniem czterech punktów, w których mieszkańcy gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy.

Punkt 1 – LUBIN, ul. Łokietka 6A, pok. 2 (parter) – w budynku Urzędu Gminy Lubin
Punkt 2 – ŚCINAWA, ul. Rynek 17, pok. 6 (parter) – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
Punkt 3,4 – LUBIN, ul. Kilińskiego 12B, pok. 116 (1 piętro) – w budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie

Harmonogram pracy: HARMONOGRAM-2017

Pomoc prawna udzielana w punktach polega m.in. na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Adwokaci pełniący dyżury w punktach, świadczą bezpłatną pomoc w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praw rodzicielskich,
 • uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.