Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w trosce o zdrowie osób obsługujących urządzenia rolnicze prowadzi kampanię „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”. W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z tym tematem, w których szczegółowo opisano sposoby bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Pracownicy KRUS-u zachęcają także do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bhp w rolnictwie.

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć koszty, jednak niewłaściwe użytkowanie lub przygotowane do prac maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych, w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych w skutkach.

Najczęstsze przyczyny wypadków :

 • Zły stan techniczny maszyn, zwłaszcza osłon i hamulców, niesprawny układ kierowniczy;
 • Używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań;
 • Regulacja i smarowanie maszyn będących w ruchu oraz manipulowanie przy nich;
 • Używanie nieodpowiedniej odzieży;
 • Remontowanie sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzędzi.

Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych takie jak:

 • Maszyny rolnicze mogą obsługiwać osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie konkretnej maszyny oraz zasad bezpieczeństwa pracy (bhp);
 • Agregowanie maszyn i narzędzi może wykonywać jedynie kierowca ciągnika, chyba że producent w instrukcji obsługi określa inny sposób;
 • Niedopuszczalne jest cofanie i wykonywanie nawrotów agregatem (ciągnik + maszyna) w położeniu roboczym;
 • W pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta;
 • Wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone odpowiednimi osłonami;
 • Po skończonej pracy czyszczenie i mycie maszyn może być przeprowadzane po odłączanie napędów i wyłączeniu silnika ciągnika, o ile ciągnik napędzał maszynę;
 • Wszelkie kontrole stanu technicznego, regulacje i doraźne naprawy mogą być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu silnika ciągnika i odłączeniu napędu;
 • Maszyny powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn podanych w instrukcjach obsługi, stosować odzież roboczą i ochrony osobiste.

(Materiały źródłowe- broszury prewencyjne KRUS)