Bez komunistycznych nazw ulic w Raszówce

Zmienione zostały nazwy ulic nawiązujące do komunistycznych symboli w Raszówce. Projekt uchwały  w tej sprawie złożony przez Wójta Gminy Lubin przyjęli radni na ostatniej sesji .

Ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawodawca narzucił zmianę nazw ulic upamiętniających tego rodzaju systemy polityczne i związanych z nimi postaci.

W Gminie Lubin problem dotyczył trzech ulic w Raszówce: Karola Świerczewskiego, Hanki Sawickiej i Juliana Marchlewskiego. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził zgłoszoną przez Gminę Lubin potrzeb zmian ich nazw.

Nowe nazwy ulic wybrali mieszkańcy Raszówki na zebraniu wiejskim większością głosów, a zaakceptowali je radni przyjmując projekt uchwały w tej sprawie.

Ulica Karola Świerczewskiego zmieniona zostanie na Sportową, Hanki Sawickiej na Leszczynową, a Juliana Marchlewskiego na Lipową.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Ustawa dekomunizacyjna, na mocy której samorząd jest zobligowany do zmiany nazw ulic propagujących system totalitarny, zwalnia mieszkańców (osoby fizyczne) z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów.

(MG)