Będą obradować komisje: rewizyjna, budżetu i finansów, statutowa, oświaty, zdrowia i sportu, rolna oraz rozwoju i inwestycji

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /proj. Nr 434/.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych/proj. Nr 435/.

3. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2018 .

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/ Andrzej Olek

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 16:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poparcia Rady Gminy Lubin dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej /proj. Nr 438/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr L/334/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza /proj. Nr 431/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu /proj. Nr 437/.

4. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 15:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 439/.

2. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2018.

Przewodnicząca

Komisji Statutowej

/-/ Sylwia Pęczkowicz-Kuduk

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin . Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/402/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin /proj. nr 430/.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin /proj. nr 436/.

3. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty

/-/ Zofia Marcinkiewicz

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 /proj. nr 427/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 /proj. nr 428/.

3. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 15:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Lubin na 2018 rok /proj. nr 429/.

2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 16:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. Nr 432/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. Nr 433/.

3. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodniczący Komisji Rozwoju                                                                                                                                       Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec