Będą obradować komisje Rady Gminy

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 15:00  zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin .

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy    ul. Księcia Ludwika I 3. (pok. nr 114)

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie zmian we wnioskach o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką zmieniającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 463/.
 3. Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019,  w oparciu                      o zatwierdzone arkusze organizacyjne szkół, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w kl. I  i VIII szkoły podstawowej,  zabezpieczenia miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc pracy dla nauczycieli wygaszanego gimnazjum.
 4. Analiza planów zajęć Ośrodka Kultury i GBP na okres wakacji.
 5. Informacja nt. realizacji obowiązku szkolnego oraz i obowiązku nauki.
 6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

Zofia Marcinkiewicz

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 114.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 457/.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/.
 3. Zaopiniowanie zmian we wnioskach o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką zmieniającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. Nr 463/.
 5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 475/.
 6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 476/.

7.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Mały” /proj. nr 477/.

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin /proj. nr 474/.
 2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

Andrzej Olek