Będą obradować komisje Rady Gminy

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3. (pok. nr 114)

Porządek posiedzenia:

1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. /proj. nr 21/.

2. Ustalenie planu pracy na rok 2019.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

/-/ Zofia Marcinkiewicz

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 11/.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 12/.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019 /proj. nr 13/.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 14/.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /proj. nr 15/.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/472/2018 z dnia 12 września 2018 r. dotyczącej udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 16 /.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/399/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 17/.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 18/.
 9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Jan Olejnik

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019 /proj. nr 13/.
 2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Łukasz Kurowski