Awanse zawodowe nauczycieli

Kolejni nauczyciele, tym razem z wygaszonego już gimnazjum w Lubinie oraz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce, po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołana przez wójta Gminy Lubin uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

W okresie ostatnich ośmiu lat trzydziestu sześciu nauczycieli ze szkół i przedszkola Gminy Lubin uzyskało ten stopień awansu zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela jest sformalizowany i określony w przepisach prawa. Ustalone zostały cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący.

(RED)