Apel do mieszkańców Gminy Lubin

Szanowni Państwo, chcąc uniknąć przypadków dezinformacji, czy nawet świadomego wprowadzania w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przydomowe instalacje fotowoltaiczne w naszej gminie, informujemy, że w przeciągu kliku następnych miesięcy będzie uruchomiony Projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Żaden podmiot nie został upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami Gminy Lubin, ani prowadzenia działań informacyjnych i składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.

Zaciąganie przez mieszkańców jakichkolwiek zobowiązań z tytułu uzyskania dofinansowania na instalacje w ramach Projektu jest przedwczesne. Nie są znane w chwili obecnej szczegółowe wymogi techniczne, jakie będą musiały być spełnione w odniesieniu do instalacji oraz samych wykonawców instalacji i trybu ich wyboru.

Wiadomo, że będą one wyższe niż standardowo oferowane na rynku. Abyście Państwo zatem nie narażali się na ryzyko zbędnych wydatków, prosimy o zachowanie jak największej ostrożności w stosunku do kierowanych do Państwa w chwili obecnej ofert na usługi w zakresie pozyskania dotacji czy dostawy instalacji.

Wszelkie rzetelne i wiarygodne informacje będą udzielane jedynie przez Lidera projektu (OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica, tel. 74/854 90 31) oraz Urząd Gminy w Lubinie (tel. 76/840 31 28, 76/840 31 21)

Szersze działania informacyjne planowane są dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co może nastąpić za 2-4 miesiące.