Absolutoryjna sesja Rady Gminy Lubin

Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 – to projekty, które znalazły się w porządku obrad XXXIV sesję Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się 23 czerwca 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Czerńcu.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 23 czerwca 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Czerńcu.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 17 i 24 maja 2016r.
  3. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Gminy Lubin /proj. nr 241/.
  4. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Obora i Krzeczyn Wielki /proj. nr 242/.
  5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 /proj. nr 243/.
  6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 /proj. nr 244/.
  7. Zapytania i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski