Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Lubin

Jutro odbędzie się 61. sesja Rady Gminy Lubin. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017 oraz udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie. Radni zajmą się także uchwałami dotyczącymi udzielania pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację drugiego etapu budowy chodnika w Krzeczynie Wielkim, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na przebudowę dróg w Gorzycy, pomiędzy miejscowościami Osiek – Pieszków oraz Raszowa – Raszowa Mała.

Tematem sesji będzie także projekt rozszerzenia istniejącego cmentarza w Siedlcach, o co od wielu lat zabiegali mieszkańcy tej miejscowości.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 maja 2018 r.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 457/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Siedlce,
dz. 156 obr. Siedlce /proj. nr 470/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków/proj. nr 463/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania

szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 461/

– inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 462/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 458/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice /proj. nr 464/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 460/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce /proj. nr 466/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 465/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 467/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017 /proj. nr 468/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

16. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017/proj. nr 469/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

17. Zapytania i interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Norbert Grabowski