Absolutorium dla zarządu PGKL

Prawie 220 tys. zł wyniósł w 2018 r. zysk Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. Walne Walnego Zgromadzenia Wspólników przyjęło sprawozdanie spółki i udzieliło absolutorium prezesowi oraz członkom Rady Nadzorczej.

To drugi rok obrotowy funkcjonowania gminnej spółki i po raz drugi zakończony na plusie. W roku 2017 zysk wyniósł 196 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin – powołane zostało w grudniu 2016 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowy podmiot stopniowo przejmował zadnia realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Od lipca 2017 roku realizuje zadanie z zakresu gospodarowania odpadami, a od marca 2018 roku odpowiada także za gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Gminie Lubin.

– Drugi rok obrotowy z rzędu zakończony zyskiem, to bardzo dobra informacja dla właściciela, którym jest Gmina – mówi wójt Tadeusz Kielan.

Jedną z ważniejszych inwestycji PGKGL w 2018 r. była budowa stacji podwyższającej ciśnienie wody w Osieku.

– Zdecydowanie ważniejszy jest jednak fakt, że powołanie spółki pozwala nam mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie kosztów odbioru odpadów czy dostarczania wody naszym mieszkańcom. W sytuacji gdy – tak, jak ma to miejsce obecnie – wzrastają koszty opłaty środowiskowej, odbioru odpadów czy cen energii i paliwa – jesteśmy w stanie panować nad cenami, jeśli nie utrzymać je na dotychczasowym poziomie, to podnieść je minimalnie. W przypadku firm zewnętrznych podwyżki mogłyby okazać się drastyczne. Podsumowując PKGL stało wielobranżowym, specjalistyczny przedsiębiorstwem na dobrym poziomie – mówi wójt Tadeusz Kielan.

Poza gospodarką wodno-ściekową i odbiorem odpadów PGKGL zajmuje się także modernizacją i utrzymaniem dróg (również zimowym), gospodarką mieszkaniową, pielęgnacją zieleni i poboczy dróg oraz cmentarzami.

– Celem powołania spółki, oprócz obniżenia kosztów, było także skrócenie czasu rekcji na zgłaszane awarie i ich znaczące ograniczenie. W obydwu przypadkach efekty są naprawdę satysfakcjonujące. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły ograniczyć koszty i zmniejszyć awaryjność infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej, staramy się również najszybciej jak to możliwe reagować na zgłaszane przez mieszkańców usterki – mówi Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL.

Najważniejsze inwestycje spółki w 2018 r. to budowa stacji podwyższającej ciśnienie wody w Osieku wraz z przebudową zdegradowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w tej miejscowości, modernizacja dziesięciu przepompowni, wykonanie projektu kanalizacji Zalesia i podpisanie umowy na realizację  pierwszego etapu tej inwestycji, jak również dobiegające końca projektowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raszówce.

Wykonano  rozbudowę  sieci wodno kanalizacyjnej w Niemstowie, Szklarach Górnych, Goli i Osieku oraz zakończono przebudowę oczyszczalni w Szklarach Górnych.

Ponadto opracowana została dokumentacja rozbudowy kolejnych odcinków sieci na terenie Gminy, przebudowy SUW w Siedlcach i zlecone wykonanie projektu modernizacji SUW w Oborze.

W ubiegłym roku spółka kupiła także dwa samochody tzw. hakowca do przewożenia kontenerów oraz samochód dostawczy na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego.

– Po zmianie planów przestrzennego zagospodarowania wszystkich miejscowości Gminy Lubin kilkukrotnie zwiększyła się ilość wydawanych warunków przyłączania do sieci oraz uzgodnień dokumentacji projektowej. Powstające nowe domu i stale zwiększająca się liczba mieszkańców mogą świadczyć o tym, że wyznaczony nam przez właściciela czyli Gminę Lubin kierunek funkcjonowania realizujemy właściwie  – dodaje prezes Wojciech Dziwiński.

Spółka zatrudnia obecnie 98 pracowników, z czego 33 osoby na stanowiskach umysłowych oraz 65 na stanowiskach fizycznych.

(MG)