Absolutorium dla Wójta Gminy Lubin

Tadeusz Kielan otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. Za udzielaniem go głosowało dziewięciu radnych, pięciu z opozycyjnego w stosunku do wójta klubu „Razem dla Gminy” wstrzymało się od głosu.

– Bardzo dziękuję za tę pozytywną ocenę wszystkim, którzy mi ją wystawili: Regionalnej Izbie Obrachunkowej i państwu radnym. To ogromna radość, ponieważ jest potwierdzeniem właściwie obranej drogi i konsekwencji w jej realizacji. Dziękuję moim współpracownikom: kierownikom, dyrektorom, pracownikom samorządowym i oczywiście pani Skarbnik, która nad realizacją budżetu czuwała – mówił na sesji Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Mimo, że opozycyjni radni ostro skrytykowali realizację ubiegłorocznych wydatków, nikt z klubu „Razem dla Gminy” nie był przeciwko udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Lubin. Barbara Skórzewska, Paweł Łukasiewicz, Krzysztof Łukowski, Jan Gątkowski i Roman Komarnicki wstrzymali się od głosu.

Wykonanie budżetu jednogłośnie poparli członkowie klubu „Moja Gmina”: Zofia Marcinkiewicz, Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Norbert Grabowski, Andrzej Olek, Tomasz Fuczek i Patryk Jarkowiec oraz radni niezrzeszeni: Jan Olejnik, Marcin Nyklewicz i Janusz Zarenkiewicz.

–  Fakt, że z realizacji budżetu otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO i przedmiotowych komisji Rady Gminy Lubin jest efektem wytężonej pracy pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy. Dziękujemy za to, tym bardziej, że to był trudny rok, w którym wiele się działo w zakresie inwestycji i innych wydatków. Nasz klub również jest na „tak” – mówiła Zofia Marcinkiewicz, przewodnicząca Klub „Moja Gmina”.

Dochody Gminy Lubin w 2016 r. wyniosły 73 mln 731 tys. zł co stanowiło 101,5 proc. zakładanego planu.

Najwyższe zrealizowane dochody własne to:

– udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano w wysokości 20 mln 888 tys. zł.

– podatek od nieruchomości, którego wykonanie przekroczyło 16 mln 594 tys. zł,

– opłata eksploatacyjna, której łączne wpływy w 2017 wyniosły 9 mln 333 tys. zł .

Powyższe dochody własne stanowią 63,5% wykonanych dochodów ogółem.

Znaczącym dochodem była również subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 6 mln  516 tys. zł. W 2016 roku w porównaniu do roku 2015 wzrosły dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań  zleconych, otrzymano ponad 10 mln. 400 tys. zł,  z czego prawie 6 mln 388 tys. zł wpłynęło na realizację programu 500+.

Skutki wprowadzonych zwolnień w podatkach oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to kwota  4 mln zł.

Wydatki w roku 2016 wykonane zostały w 94,10 proc. (72.529.850,24 zł), na wydatki bieżące przeznaczono ponad 62 mln 94 tys. zł  a na wydatki majątkowe prawie 12 mln 435 zł.

W zakresie wydatków bieżących istotne kwoty przeznaczono na zapewnienie bezpłatnej komunikacji (ponad 4 mln 273 tys. zł), dopłaty do wody i ścieków (ponad 3 mln 85 tys. zł). Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wydano 2 mln 979 tys. zł tj. o 800 tys. więcej niż zrealizowano dochodów z opłat. Na utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych wydano 1 mln 220 tys. zł.

Rok 2016 zakończono niższym od planowanego deficytem, który wyniósł 798 tys. zł przy planie ponad 6 mln 573 tys. zł. Przychody i rozchody wykonano w 100 proc. zakładanych planów.

(MG)