52. Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania zdominowały porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. Drobnych korekt wymagają dokumenty planistyczne miejscowości Krzeczyn Mały, Chróstnik i Obora.

Radni zajmą się także petycją dotyczącą propozycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Złożony w tej sprawie wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ nie wyczerpuje przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Wnioskodawczyni złożyła go w imieniu „własnym i publicznym”, nie wskazując podmiotów zainteresowanych powstaniem młodzieżowej rady, takich jak samorządy uczniowskie, organizacje młodzieżowe czy inne nieformalne grupy, którym zależałoby na powołaniu takiego gremium.

W porządku obrad posiedzenia znalazł się także projekt uchwały zmieniający wynagrodzenia wójta Gminy Lubin. Zostanie ono pomniejszone o 14 zł i 6 groszy i tym samym dostosowane do przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych.

Posiedzenie odbędzie się w najbliższy czwartek 28 września 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy w Miroszowicach.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2017 r.
 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubin – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin. /proj. nr 384/
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  /proj. nr 381/
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora – inicjatywa Wójta Gminy Lubin. /proj. nr 380/
 6. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale
  nr XXXII/209/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały – inicjatywa Wójta Gminy Lubin. /proj. nr 382/.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin. /proj. nr 383/.
 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Norbert Grabowski