100 tysięcy złotych dla przedsiębiorczych rolników

Na premię w wysokości 100 tysięcy złotych mogą liczyć rolnicy bądź członkowie ich rodzin, którzy zdecydują się na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 13 marca 2017 r. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warsztat samochodowy, firma informatyczna czy lecznica dla zwierząt – zrealizowanie marzenia o własnej firmie będzie teraz dużo prostsze dla mieszkańców terenów wiejskich. Przy zakładaniu własnego biznesu mogą oni liczyć na finansowy zastrzyk.

O 100 tysięcy złotych premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Premia w wysokości 100 tysięcy złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Wnioski o przyznanie premii można składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Więcej informacji – otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(JW, ARiMR)